Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

Verksamhetsplan för  
Torparmors personalkooperativa förskola

Vårt uppdrag:

Vårt uppdrag är att stimulera barnens utveckling och lärande samt att ge barnen en trygg omsorg.

Vi vill lägga grunden till social kompetens med verktyg för konflikthantering och socialt samspel.

Barnen ska varje dag möta vuxna som bemöter dem på ett respektfullt sätt oavsett kön eller etnicitet.

Vi vill erbjuda barnen en verksamhet där miljön är så lugn som möjligt, med låg stressnivå och med mycket utevistelse både i skogen och på vår fantastiska gård. 

Barns utforskande och lärande ska ligga till grund för de projekt vi arbetar med under läsåret.

Barnen ska få kännedom om vikten av att sköta sin hälsa genom bra mat, rörelse och utevistelse.

Vi vill också ge barnen en stark känsla för naturen för att på så sätt lära sig värna om vår miljö.

I samarbete med hemmen vill vi skapa de bästa förutsättningarna för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt.

Värdegrund:

Alla som arbetar på vår förskola ska respektera varje barns egenvärde så att solidaritet, tolerans, jämlikhet och demokratiskt tänkande grundläggs hos barnen (se Likabehandlingsplanen) ​

Övergripande organisation:

Ledningen utgörs av vår medlemsvalda styrelse som består av fem ledamöter.

Eftersom samtliga arbetar i barngrupperna är det en platt organisation där beslutsvägen är kort.

På samtliga avdelningar har vi full bemanning med till största delen utbildad personal.

Vi har en fast vikarie som jobbar 40 tim/v. Vi tar även hjälp av externa, kända, timvikarier vid behov.

Barngrupperna har en relativt jämn åldersfördelning och har 14, 15 eller 18 barn beroende på om det är äldre eller yngre barn i gruppen.

Mål:

Barns inflytande;

Vårt mål är att barnen ska vara delaktiga och kunna påverka verksamheten på sin avdelning.

Det gör vi bl.a genom:

Att alltid var närvarnde med barnen och lyhörda för deras behov och önskemål.

Att hela tiden uppmuntra barnen till egna initiativ och idéer.

​Att ha barnen medansvariga för samlingarna och dess innehåll.

Att använda demokratiska processer (3-5 år) såsom röstning, argumentation och diskussion om olika ståndpunkter.

Efter utvärdering och analys av verksamheten ser vi hur mycket barnen ändrat och deltagit och styrt processen i det vi planerat från början.

Jämställdhet: 

Vi vill att barnen ska bli lika behandlade oavsett kön och även bidra till att de ska få ett jämställt synsätt till vad som är kvinnligt och manligt.

Det gör vi genom att hela tiden försöka tänka och agera utifrån ett genusperspektiv.

Vi utmanar och diskuterar kritiskt litteratur, tv-program, vardagshändelser med  barnen.

Vi ser till att det finns bra litteratur och vi uppmuntrar alltid barnen att göra saker som inte är typiskt för deras kön.

Genom att observera oss själva och barnen ser vi hur vi lyckas uppnå målet.

Normer och värden:

Vi vill att barnen utvecklar empati, solidaritet och ansvar. Att de får förståelse för att människor är olika men har lika värde och att alla ska bemötas med respekt. Vi vill att alla barn ska ha ett gott självförtroende som växer efter sin tid på förskolan och att de får verktyg för att lösa kamratkonflikter.

Vi anser att pedagogerna är viktiga förebilder för barnen. 

Vi lägger stor vikt vid att vara närvarande med barnen i det dagliga arbetet. 

Att arbeta i mindre grupper med en pedagog ger mer tid till samtal och närvaro.

Vi har även mycket samtal och rollspel om olika situationer.

Vi hjälper barnen att själva lösa konflikter som uppstår och uppmuntrar även barnen att hjälpa varandra med konfliktlösning.

Det sker givetvis med stöd av en pedagog.

Vi utvärderar dessa mål genom observationer och samtal med barn och föräldrar.

Utveckling och lärande:

Det stora lärandet på förskolan sker i vardagen och leken.

Vårt mål är att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att lära.

Att de utvecklar sin självständighet men även förmågan att kunna samarbeta.

Lärandet sker framför allt med medvetna pedagoger som ser varje möte med barnen som ett tillfälle till att utmana barns nyfikenhet vad gäller språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi tar till vara på och uppmuntrar barnens intressen.

Vi arbetar med projekt där vi utgår från barnens nyfikenhet och behov.

Vi ger också stort utrymme och inspiration till lek.

Alla avdelningar har  samlingar där det ges möjlighet att i planerade lekar och aktiviteter stimulera språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Alla avdelningar har skogsutflykt varje vecka med naturundervisning och utforskande aktiviteter.

Vi använder också vår gård till att upptäcka naturen.

Vi källsorterar och komposterar och odlar även grönsaker och blommor tillsammans med barnen.

Vi har gymnastik och rörelse regelbundet för alla barn, anpassat efter ålder.

Förskola och hem:

Vi vill knyta ihop barnens värld med att arbeta med teman som rör både hem och förskola. Föräldrar får löpande information om vad som händer på förskolan via regelbundna informationsbrev samt genom avdelningarnas Instagramkonton.

Samverkan med skolan:

Vi strävar efter att fortsätta vårt goda samarbete inför skolstarten med inskolningsbesök och överlämnandesamtal. Det är viktigt för oss att barnen får en bra start i skolan, att lärarna vet på vilken nivå de ska möta varje barn.

Vi delger även skolpersonalen barnens egna tankar och eventuella farhågor inför skolstarten.

Dokumentation:

Alla avdelningar har datorer och lärplattor. Dessa används i fortlöpande i verksamheten. Vi kan med hjälp av dessa på ett enkelt och omedelbart sätt tillsammans med barnen samtala och reflektera över de aktiviteter och arbeten de deltagit i. Detta är ett bra komplement till vår övriga dokumentation.

Historik Verksamhetsplan Likabehandlingsplan Verksamhetsberättelse

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan