Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

     

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HT 2020 - VT 2021

Under hösten 2020 har vi haft fulla barngrupper med sammanlagt 83 barn på hela förskolan. Inskolningarna pågick under augusti och september.

Verksamheten:

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för barnen på Torprarmor.

Verksamheten ska präglas av öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagnade.

Vi vill vara närvarande i "barnens värld" för att stödja, förklara och vägleda.

Vi strävar ständigt efter att öka barnens inflytande, så de känner att de kan påverka och vara med och planera sin vardag. De demokratiska processerna ingår som en naturlig del i vardagen.

Avdelningarna arbetar kontinuerligt med att utveckla den pedagogiska miljön.

Projektorer och andra digitala verktyg används för att skapa inspirerande miljöer.

Samtliga avdelningar har varierade aktiviteter där barnen får möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.  

Barnen undervisas och får möjligheter att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

Vi har ett stort fokus på barns språkutveckling där vi uppmuntrar och tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Sagoläsning, språksamlingar och närvaro i leken är några exemel.

 

Vi har under läsåret haft gemensamma aktiviteter för barnen på hela Torparmor. Syftet är att skapa en Vi-känsla. Vi har som mål att alla barn ska känna en trygghet och glädje med alla barn och pedagoger på hela förskolan. Med gemensamma aktiviteter bygger vi broar mellan avdelningarna. Det handlar om att skapa nya relationer och där känslan stärks av att vi behöver varandra för att lära oss av varandra.

På fredagar har vi en stor gemensam sångsamling. Här samlas alla på Torparmor för gemensam samling med inslag av till exempel teater, rörelsesånger, musik och dans.

Under två veckor fick barnen möjlighet att prova på längdskidor. Ett uppskattat inslag från föräldrar, barn och pedagoger.

Påsk och midsommarfirande firades med traditionella danser och sånger.  

Under våren hade vi vårruset för alla barn där vi lyfte upp vikten av att ta hand om sin hälsa och välbefinnande genom att röra på sig.

Under juni månad hade vi en gårdsfest för barnen med inriktning idrott. Här fick barnen möjlighet att prova på olika sorters aktiviteter som längdhopp, löpning, hinderbana, hästhoppning och dans.

Projekt:

Avdelningarna arbetar projektinriktat med småprojekt utifrån barnens intressen. Olika projekt har genomsyrat verksamheten allt från fjärilens cykel, jaget, lilla resenären med mera.

Natur:

Alla avdelningar har en förmiddag som de tillbringar i skogen. Syftet med skogen är att öppna intresset och öka kunskapen om vår miljö och natur. I skogen får barnen röra på sig samt utveckla och utmana sin kroppsmotorik. Vi följer årstidernas växlingar och barnen undervisas om djur och natur.

Vi komposterar och återvinner med barnen för att skapa en kunskap om vikten att värna om vår jord.

 

Rörelse:

Gymnastik och rörelse är en viktig del i verksamheten och i dessa coronatider har alla avdelningar flyttat ut dessa aktiviteter utomhus.

Drama, dans och rörelselekar är ett vanligt inslag i de dagliga samlingarna.

Spindelklubben:

Spindelklubben är för våra äldsta barn. I spindelklubben är målet att förbereda barnen inför skolan och skapa en grupptillhörighet utanför avdelningen med andra jämnåriga. Fokus ligger på barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära och leka.

Deras maskot är spindeln Spinny som ständigt dyker upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang. 

De arbetar mycket med gruppstärkande aktiviteter och organiserade lekar där samarbetsövningar är en stor del i verksamheten. I år har barnen undervisats i matematik, naturexperiment, programmering, språkstärkande övningar, hur man är en bra kompis med mera.

 

Utbildning och fortbildning personal:

Vår pedagogiska arbetsgrupp ansvarar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. De arbetar och planerar främst det kollegiala lärandet där pedagogerna samarbetar strukturerat för att tillägna sig kunskaper och erfarenheter. På våra personalmöten har vi tillsammans en vilja att utveckla verksamheten.

Under hösten 2020 och våren 2021 har vi arbetat med en webbaserad utbildning om små barn och autism från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten. Utbildningen har gett  oss pedagoger mer stöd och kunskap  i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och de utmaningar de behöver.  

Vi har haft tre planeringsdagar under perioden, en i september, en i januari och en i juni. På dessa planeringsdagar har vi planerat, följt upp och utvärderat verksamheten.

Föräldrasamverkan:

På grund av Covid-19 så har tyvärr mycket av våra planerade sammankomster ställts in. Dessa sammankomster ser vi fram emot att genomföra så fort det är möjligt.

Vi har genomfört utvecklingssamtal utomhus och via telefon och Teams.

Samtliga avdelningar och köket har Instagramkonton där vi fortlöpande dokumenterar vår verksamhet. Detta är mycket uppskattat från föräldrar.

 

 

Rose-Marie Hanning rektor       

senast uppdaterad 2021-07-09                                                                 

 

 

 

 

 

Historik Verksamhetsplan Likabehandlingsplan Verksamhetsberättelse

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan