Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

Likabehandlingsplan

Torparmors förskola

Handlingsplan mot kränkande behandling

 

 

Inledning

 

På Torparmors förskola värnar vi om barnens mänskliga rättigheter - oavsett kön, könsidentitet, etniskt tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder.

Barnen ska kunna vistas i förskolan utan att utsättas för kränkande behandling.

 

Vi har en pedagogisk arbetsgrupp som leder arbetet med likabehandlingsfrågor.

Förutom det viktiga dagliga arbetet ute i barngrupperna har vi regelbundna diskussioner

i smågrupper för att samtala om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 

Begrepp, regler och lagar

 

Diskriminering

 

Skollagen och diskrimineringslagen skyddar barn mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier.

Diskriminering innebär att ett barn missgynnas av skäl som har samband med någon av följande diskrimineringsgrunder:

 

·         kön

·         könsidentitet eller könsuttryck

·         sexuell läggning

·         religion

·         trosuppfattning

·         etnisk tillhörighet

·         funktionsnedsättning

·         ålder

 

En diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara att man behandlar alla barn lika. Ett neutralt beslut kan leda till att ett barn blir diskriminerat tex att inte få annan mat pga religiösa skäl.

 

 

Trakasserier och kränkande behandling

 

Trakasserier handlar om att kränka ett barns värdighet som har samband med de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna. Med kränkande behandling menas att man uppträder på ett sätt som kränker ett barns värdighet men som inte behöver ha samband med de ovanstående grunderna.

 

Exempel på trakasserier och kränkande behandling kan vara:

 

·         psykosociala (grimaser, utfrysning, alla går när man kommer)

·         fysiska (knuffar, slag)

·         verbala(öknamn, svordomar, hot)

·         bilder och texter(lappar, teckningar)

 

 

Åtgärder mot diskriminering

 

Enligt lag har vi en skyldighet att agera vid misstanke eller om vi får kännedom att ett barn kan vara utsatt för kränkande behandling eller trakasserier här på förskolan.

Det är vår uppgift att utreda och vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen. Detta ska ske skyndsamt.

Vi tar alltid barnets uppgifter på största allvar och försöker att belysa och analysera orsakerna till händelsen. Vi för samtal med barnen. Ibland kan det räcka med att ställa några frågor för att få händelsen klarlagd och utagerad. Tillfällen finns även då samtal med vårdnadshavare behövs.

Vi följer upp och dokumenterar för att säkerställa att kränkningarna upphör och inte upprepas.

 

Mål och visioner

 

På Torparmors förskola är målet att inga former av diskriminering eller kränkande behandling ska förekomma. Vi ska ha ett tillåtande klimat så att alla känner en trygghet att ta upp konstruktiv kritik och funderingar. Vi strävar efter ett öppet klimat där vi har en lyssnande pedagogik.

 

Förebyggande arbete/främjande insatser

Likabehandlingsplanen ska genomsyra hela verksamheten – det är en del av vårt värdegrundsarbete.

Här på Torparmor har personalen ett ansvar att vara förebilder för barnen och för varandra. Vi ska visa i ord och handling att alla är lika värda och en tillgång till gruppen. Vår uppgift är att träna barnens förmåga till empati och respekt för varandra och arbeta aktivt för att uppmärksamma barn positiva beteende.

 

Vi lär barnen att visa när något inte är ok. Vi gör detta genom att vara närvarande och aktiva i barnens lek och vägleder vid behov. Vi lyssnar till vad barnen har att säga. Vi låter barnen ha inflytande över verksamheten då detta gynnar det sociala klimatet.

Personalen ska vara goda förebilder genom att med ett medvetet förhållningssätt motverka traditionella könsmönster. Vi är medvetna om att vi styrs av olika normer i samhället och främjar därför mångfald. Vi arbetar för att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme och har samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Vi tar tag i barnens frågor och funderingar när de uppkommer. Vår uppgift är att barnen ska ha en möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Vi bemöter barnen utifrån var de är i sin utveckling och inte enbart utifrån ålder.

På Torparmor har vi nolltolerans mot nedvärderande språkbruk och jargong.

Vi agerar direkt om det förekommer.

Vi strävar efter att verksamheten ska vara anpassad för alla barn med varaktiga eller tillfälliga stöd. Alla barn ska kunna delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Inga barn ska känna sig diskriminerade pga sin religion eller annan trosuppfattning. Vi respekterar varje familjs rätt till sin religion eller trosuppfattning. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och vi strävar efter att varje barn ska utveckla en känsla och respekt för andra kulturer.

 

Hur ska vi nå målen?

 

Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och detta ska avspeglas i allt vi gör, i de vardagliga rutinerna, aktiviteter och vårt förhållningssätt som pedagoger. Detta måste avspeglas i ord och handling.

Vi som vuxna har ett ansvar och en uppgift att se till att detta arbete genomförs i praktiken. Vi fortsätter arbetet i den pedagogiska arbetsgruppen med att få en gemensam syn på vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling står för. Detta är en viktig förutsättning för att kunna bedriva ett långsiktigt och effektivt likabehandlingsarbete.

Vi arbetar fortlöpande med att kartlägga verksamheten för att på detta sätt se om det finns platser eller situationer där trakasserier eller diskriminering sker som vi ej är medvetna om. Detta sker bl.a. genom observationer och intervjuer.

 

Till dig som förälder

 

Om vi misstänker att ett barn far illa har vi som personal anmälningsplikt till de sociala myndigheterna.

Om du som förälder misstänker att ett barn utsätts eller har utsatts för kränkande behandling – prata alltid med en personal om detta! Du kan även prata med någon i styrelsen.

Vi har även två klagomålslådor där man kan lägga i synpunkter eller dyl. En hänger utanför kontoret och en inne på Smultron.

Vi strävar efter att ha en god och nära föräldrakontakt och uppmuntra en öppen och nära kommunikation med vårdnadshavare. Om en situation uppkommer informeras föräldrar och görs delaktiga.

 

Senast uppdaterad: 2020-09-14

Historik Verksamhetsplan Likabehandlingsplan Verksamhetsberättelse

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan